เมนูหลัก

   หน้าหลัก
   บริการ
   บทความ
         บทความวิชาการ
         จุลสาร
   โครงสร้างองค์กร
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   ปฏิทินกิจกกรรมงาน
   ติดต่อสอบถาม

   Link เครือข่าย

   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มการพยาบาล
   กลุ่มบริการเฉพาะทาง
   กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
   กลุ่มสนับสนุนการรักษา
   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
   กลุ่มกำจัดโรคเรื้อน
   สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏฯ

   บทความวิชาการ


ชื่อบทความ

ผู้จัดทำ

D/L

- กลยุทธ์พิชิตพุง

อ. ชัยรัชต์  จันทร์ตรี

- กิจกรรมทางกาย/ เคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกำลังกาย

อ. ชัยรัชต์  จันทร์ตรี

- การเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยสารเคมี

ดร.สร้อยสุดา  เกสรทอง

- แนวคิดการประเมินความเสี่ยง

ดร.อรพันธ์  อันติมานนท์

- อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

ดร.อรพันธ์  อันติมานนท์

- โรคจากการประกอบอาชีพ การวินิจฉัยและรักษา

นพ.ปิยะ  แซ่จัง

- การคัดกรองโรคจากการทำงาน

นพ.ปิยะ  แซ่จัง

- แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ปิยะ  แซ่จัง

- การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจากการทำงาน

นายณัฐพงศ์  แหละหมัน

- การสอบสวนโรคจากการทำงานเพื่อเฝ้าระวังโรค

นายณัฐพงศ์  แหละหมัน

- ความรู้พื้นฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

นายณัฐพงศ์  แหละหมัน

คลีนิกอาชีวเวชศาสตร์  สถาบันราชประชาสมาสัย  จ.สมุทรปราการ